Peygamber İsimleri

Peygamber İsimleri

Peygamber İsimleri; dinler tarihinde sayısız Peygamber ismi geçer. Biz bu isimleri araştırdık ve bir başlık altında toplayarak sizlere sunmaya çalıştık. Sizler de bu konudaki yorumlarınızı aşağıda “yorum bırak” kısmından bize yazabilirsiniz. Sayfamızda isimler ve anlamlarını bulacaksınız.

Öncelikle; Peygamber efendimiz, Hz. Muhammed’in (SAV) 104 ismi vardır. Bunları sizlere aşağıda sunuyoruz.

A

Abdullah: Allah’ın kulu.
Afüv: Suçları çok affeden.
Ahmed: Herkesten daha çok övgüye layık olan.
Ahyed: Ümmetinden cehennem ateşinden uzaklaştıran.

B

Berr: Hayırlı amellerin her çeşidini işleyen.
Beşir: Müjdeleyen.
Büşrâ: Geleceği müjdeleyen.

C

Cami: Bütün fazilet ve kemalatı kendinde toplayan.

D

Dâi: Allah’a davet eden.

E

Ebu-l Kâsım: Kasım’ın babası.
Ecîr: Azaptan koruyan, kurtaran.
El Âkib: Kendisinden sonra hiçkimseye peygamberlik verilmeyen.
El Hâşir: İnsanları kıyamet günü arkasına toplayan.
El Mâhî: Küfür kendisiyle mahvedilen.
Emîn: Emniyet veren. Güvenilen.

G

Gıyâs: Dünya ve ahiret işleri için kendisinden yardım istenen.
Ğavs: İnsanları imana çağırıp kurtaran.

H

Habibullah: Allah tarafından sevilmiş.
Hafiy: Ümmeti için Allah’a dua ve niyazda bulunan.
Hak: Davetinde batıl olmayan.
Hâmid: Allah’a hamdi çok seven.
Hâtemü’l-Enbiya: Nebilerin sonuncusu.
Hüdâ: Hidayete sevkeden.

İ

İklîl: Padişahlık tacına sahip olan.

K

Kademu Sıdk: Üstün makam sahibi olan.
Kâmil: Mahlukatın en eksiksiz ve kusursuzu.
Kavîy: Allah’ın emrini yerine getirmekte güçlü.
Kayyim: Ümmetin işlerini elinde tutan.
Kefil: Kendisine inananlara kefil olan.
Kerîm: Cömert olan.

M

Mâh: Küfrü ve şirki tamamen silen.
Mahmûd: Kemalatla övülmüş.
Ma’lûm: Peygamberliği ve varlığıyla rahmet olduğu bilinen.
Mansûr: Allah tarafından yardım görmüş.
Meberr: Hayırlı amelleri yapmak kendi alışkanlığı olan.
Med’uv: Allah’ın davetine uymuş olan.
Mehdî: İrşad eden.
Mekîn: Allah katında yüce mertebelere erişmiş.
Me’mun: İtimad edilen.
Meşhûd: Peygamberliğine şahid olunmuş.
Metîn: Allah’ın emrini sağlam yapan.
Misbâh: Ayın güneşten aldığı ışık gibi Allah’ın nuruyla aydınlatan.
Mucîb: Davete icabet eden.
Muhammed: Övülen, övülmeye layık olan.
Muhtâr: İlahi tecelliler için seçilmiş olan.
Muhyî: Kalpleri dirilten.
Mukaffa: Mi’racda bütün peygamberlerin kendisine uyduğu.
Muktefi: Peygamberlerin sonuncusu.
Muntakâ: Her türlü davranışında tertemiz, güzide olan.
Musaddık: Doğrulayan tasdik eden.
Mustafa: Saf temiz seçilmiş.
Mutâ’ : Kendisine itaat olunan.
Mutahber: Maddi manevi ayıplardan temizlenmiş.
Mutî’: Allah’ın emir ve yasaklarına itaat eden.
Mübeşşir: Çok çok müjdeler veren.
Mübîn: Peygamberliği sağlam olup dini açıklayan.
Mücâb: Duaları kabul edilen.
Müctebâ: Malukat arasında seçilmiş olan.
Müdessir: İrşad sırasında ağır yüklere bürünen.
Müemmil: Bütün hayırları Allah’dan ümid eden.
Mükerrem: Övülen sıfatları olan.
Müneccî: Azaptan kurtaran.
Münîr: Nurlandıran. Nur veren.
Münzir: Kafir ve fasıkların kalplerine korku düşüren.
Mütevekkil: Allah’a tevekkül eden.
Müzekkir: Faniliği bakiliği hatırlatan.
Müzzemmil: Elbisesine bürünmüş halde ilahi vahiyle yüklenmiş olan.

N

Nâsır: Yardımcı. Yardım eden.
Nasîh: Nasihat eden. Samimiyet gösteren.
Nasih: Her zaman insanlara nasihat edip samimiyet gösteren
Nebiyy: Allah’ın emir ve yasaklarını bildiren.
Neciyullah: Kendisine ilahi sırlar açılmış olan.
Nezîr: Azapla korkutan.
Ni’metullah: Allah’ın nibeti.
Nûr: Bütün vücudu nur olan.

R

Rahmet: Şefkat peygamberi.
Rasûl: Allah tarafından gönderilen.
Rasulurrahmeti: Rahmet peygamberi.

S

Sâdık: Sözleri halleri dosdoğru olan.
Safiyullah: Mahlukatın arasından seçilmiş.
Sâlih: Vazifelerin en güzelini yapan.
Seyfullah: Allah’ın kılıcı.
Seyyid: Peygamlerin ve mü’minlerin efendisi.
Sıdk: Bizzat kendisi dosdoğru olan.
Sirâc: Nur saçan.

Ş

Şâhid: Kendisine inanan ve inanmayanlara şahitlik edecek olan.
Şefî’: Şefaat edecek olan.
Şehîd: Kıyamet günü tam şahitlik edecek olan.
Şehîr: Meşhur olan.

T

Tâhâ: En mükemmel ferd.
Tâhir: Bütün ayıplardan tertemiz.
Tayyib: En güzel kokulu olan.

U

Urvetün Vuskâ: Maddi manevi murada ermek için vesile olan.
Ümmî: Okuma yazma bilmeyen, Allah tarafından gönderilen.

V

Vahîd: Mahlukatın hiçbirisi kendine eşit olmayan. Tek.
Vecîh: Bütüm mahlukatın kendisine yöneldiği yüce insan.
Vekîl: Allah’ın emirlerini noksansız tebliğ ederek insanlara yönlendiren.
Velî: Yakın dost.
Vesûl: Sıla-i rahimde bulunan akrabayı gözeten.

Y

Yâsîn: Ey insan. İnsanların efendisi.

Z

Zû Fadl: Fazilet sahibi
Zû Hurmet: Hürmet ve üstün makam sahibi.
Zû İzz: Üstünlük ve izzet sahibi.
Zû Kuvvet: Kuvvet sahibi olan.

Hz Âdem
Kur’an’da adı 25 defa geçer. İlk insan, ilk peygamberdir. Tarımla uğraşmıştır. Allah, onunla birlikte Havaa annemizi de yaratarak insan soyunu başlatmıştır. Hz. Adem’e 10 sayfa kitap indirilmiştir.

Hz. İdris
Kur’an’da adı 2 defa geçer. Pozitif bilimlerle uğraşan ilk peygamberdir. Terzilik yapmıştır. İlk kez iğne, iplik kullanarak kıyafet dikmiştir. Yazıyı ilk kullanan insan olduğu da tahmin edilmektedir. Hz. İdris’e 30 sayfa kitap indirilmiştir.

Hz. Nuh
Kur’an’da adı 43 defa geçer. Kur’an’da da bir surenin adı Nuh Suresi’dir. Kavmini sapkınlıktan kurtarmak ve Allah’a iman etmelerini sağlamak istemişse de bunda başarılı olamadı. Hatta eşi ve bir çocuğu da ona iman etmedi. Bir gemi inşa edip yeryüzündeki bütün canlıları bu gemiye almasıyla bilinir. Daha sonra Dünya’da büyük bir tufan olmuş, ona inanmayan kavmi Allah tarafından helak edilmiştir.

Hz. Hud
Kur’an’da adı 10 defa geçer. Kur’an’da bir surenin adı da Nuh Suresi’dir. Geçimini ticaretle sağlamıştır. Sapkınlık içindeki Âd kavmine gönderilmiştir. Bu kavim kendi içinde yüksek binalar inşa etme yarışına girmiş insanlardan oluşan bir kavimdir.

Hz. Salih
Kur’an’da adı 8 defa geçer. Ünlü Semud kavmine onları Allah’a iman ettirmek için gönderilmiştir. Ticaretle geçimini sağlamıştır.

Hz. İbrahim
Kur’an’da adı 69 defa geçer. Kur’an’daki bir surenin adı da İbrahim Suresi’dir. Son peygamber Hz. Muhammed’in büyük dedesidir. Oğlu İsmail’le birlikte Kabe’yi inşa etmiş bir peygamberdir. Firavun tarafından ateşe atılırken ateş, suya dönmüş ve Allah’ın hikmetiyle yanmaktan kurtulmuştur. İnsanlar, kurban kesmeyi ondan öğrenmiştir.

Hz. Lût
Kur’an’da adı 27 defa geçer. Hz. İbrahim’e (a.s.) iman etmiş ve onunla hicret etmiş kişilerdendir.

Hz. İsmail
Kur’an’da adı 12 defa geçer. Çobanlık yaparak geçinmiştir. Babasıyla Kabe’yi inşa etmiştir. Pek çok dini öğretiyi babasıyla birlikte ilk uygulayan peygamberdir. Babası onu Allah’a kurban etmek isterken Allah Hz. İbrahim’e bir koç göndermiş, böylece kurban olmaktan kurtulmuştur.

Hz. İshak
Kur’an’da adı 15 defa geçer. Hz. İbrahim’in (a.s.) oğlu, Hz. İsmail’in kardeşidir. İsrail oğulları kavmine onları sapkınlıktan kurtarmak ve Allah’a iman etmelerini sağlamak için gönderilmiştir. Kendisinden sonra gelen bütün peygamberler onun soyundan gelmiştir.

Hz. Yakup
Kur’an’da adı 16 defa geçer. Hz. İbrahim’in (a.s.) torunu, Hz İshak’ın oğludur. İsrail oğullarına gönderildi. Oğlu Hz. Yusuf’u kaybetmenin acısıyla kör oldu. Onu yeniden bulunca gözleri geri açıldı. Diğer oğullarının ihanetine uğrayarak imtihan olmuş bir peygamberdir.

Hz. Yusuf
Kur’an’da adı 27 defa geçer. Kur’an’da bir surenin adı da Yusuf’tur. Yakup’un on iki oğlu vardı. Oğulları Hz. Yusuf’u kıskanarak onu bir kuyuya attı. Yakup oğlunu uzun zaman boyunca görmedi. Rüya tabiri yeteneğiyle Mısır’da yöneticilik yaptı. Kur’an’da bir surede anlatılan kıssa ona aittir. Bu kıssa Kur’an’da “kıssaların güzeli” olarak da bilinir.

Hz. Şuayb
Kur’an’da 11 defa adı geçer. Allah tarafından kendisine müthiş bir konuşma yeteneği verilmiştir. “Peygamberlerin hatibi” olarak bilinir. Hilekar Meyden ve Eyke halkına iman etsinler diye gönderilmiştir. Kendisinden sonra gelen Hz. Musa, kızlarından biriyle evlenmiş, daha sonra peygamber olmuştur.

Hz. Musa
Kur’an’da adı 136 defa geçer. Kur’an’da adı en çok geçen peygamberdir. İsrail oğulları’ na gönderildi. Hz. Şuayb’ın (a.s.) damadıdır. İsrail oğulları onun sayesinde Mısır’dan çekildi. Kendisine dört kutsal kitaptan biri olan Tevrat verilmiştir. Asasıyla Nil Nehri’ni ikiye ayıran peygamber olarak bilinir.

Hz. Harun
Kur’an’da adı 20 defa geçer. Hz. Musa’nın (a.s.) kardeşi ve yardımcısıdır. Hz. Musa, Mısır’a dönünce Harun’a Allah’ın emirlerini anlatmıştır. Harun bunları kabul ederek Musa’ya yardımcı olmuştur. Allah tarafından kendisine güçlü bir hitabet yeteneği verildi.

Hz. Davud
Kur’an’da adı 16 defa geçer. Sesinin güzelliğiyle bilinir. Hatta günümüzde bile güzel seslilere, ona itafen “Davudi” sesli denilmektedir. Tâlût’un ordusunda bir askerken Allah’ın lütfuyla önce peygamber, ardından İsrail oğullarına kral olmuştur. Demircilikle uğraşmıştır, kendisine dört kutsal kitaptan biri olan Zebur indirildi.

Hz. Süleyman
Kur’an’da adı 17 defa geçer. Hz. Davud’un oğludur. Babası öldükten sonra hükümdar oldu. Allah tarafından kendisine hayvanlarla konuşma ve onlara hükmetme yeteneği verilmiştir.

Hz. Eyyub
Kur’an’da adı 4 defa geçer. Ağır bir hastalık geçirerek sabretmiştir. Sabrın timsali olan peygamber olarak bilinir.

Hz. Zülküf
Kur’an’da adı 2 defa geçer. Babası Hz. Eyyub’dur. Sabrıyla Allah’ın rahmetine mazhar olmuş peygamberdir.

Hz. Yunus
Kur’an’da adı 4 defa geçer. Kur’an’da bir surenin adı aynı zamanda Yunus’tur. Ninovalılar’a peygamber olarak gönderildi.

Hz. İlyas
Kur’an’da adı 3 defa geçer. İsrail oğulları’ na peygamber olarak gönderilmiştir.

Hz. Elyesa
Kur’an’da adı 2 defa geçer. Hz. İlyas’ın yardımcısıdır.

Hz. Zekeriyya
Kur’an’da adı 7 defa geçer. Hazreti Süleyman (a.s.) soyundan gelir. Kudüs’te Hz. Meryem’i koruyan peygamber olarak bilinir. İsrail oğulları tarafından öldürülmüştür.

Hz. Yahya
Kur’an’da adı 5 defa geçer. Babası Hz. Zekeriyya’dır. Adı Allah tarafından konulmuştur ve önceden kimse bu adı kullanmamıştır. İleride Hz. İsa’nın geleceğini müjdelemiştir.

Hz. İsa
Kur’an’da adı 25 defa geçer. Babasız olarak doğmuştur. Bu özelliğiyle Dünya’ya gelen ilk ve tek insan ve peygamberdir. Doğar doğmaz konuşmuştur, Allah tarafından kendisine pek çok mucize bahşedilmiştir. Ölüleri diriltmiş, sakatları yürütmüş, körlerin gözünü açmıştır. Sonradan Hristiyanlar tarafından doğduğu yıl miladi takvimin başlangıcı kabul edildi. Kendisine dört kutsal kitaptan üçüncüsü olan İncil indirilmiştir.

Muhammed (s.a.v.):
Kur’an’da 4 defa adı geçer. Kur’an’ın bir suresinin adı da Muhammed’dir. Son peygamberdir. Evrenseldir, sadece kendi kabilesine değil bütün insanlığa gönderilmiştir. Kendisine son kutsal kitap olan Kur’an-ı Kerim indirilmiştir.

Sadece dört peygambere kitap inmiştir. Bunlar sırası ile;

Tevrat                  (Hz. Musa)
Zebur                   (Hz. Davut)
İncil                      (Hz. İsa)

Kuran-ı Kerim (Hz. Muhammed)

Bu yazımızla ilgili yorum ve önerilerinizi alttaki formu doldurarak bize iletebilirsiniz. Tüm sorularınız, konusunda eğitim almış kişilerce cevaplanmaktadır. Yenilikleri takip etmek için sitemizi sık sık ziyaret etmeyi unutmayın.

İsim bulamadınız mı ? Size isim bulma konusunda birkaç ipucu verelim.

Bağlı bulunduğunuz kültürü, uyruğunuzu veya inancınızı yansıtan veya köklerinize inerek atalarınızın nereden geldiğini araştırarak bir ad seçmeye ne dersiniz?
Örneğin İngilizler; İngiltere’deki kraliyet ailelerin’den ilham almaktadırlar. Özellikle prens ve prenseslerin adları ülkede çok yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Masal kahramanlarından isimler seçebilirsiniz, bu isimlerde en önemli husus anlamıdır.

Dünyanın dört bir yanında insanlar, kişisel inançlarının birer yansıması olan dini adları tercih ediyor. Siz de inancınız doğrultusunda Kuran’da, İncil’de, Tevrat’ta, Zebur’da geçen kız ve erkek isimlerine göz atabilirsiniz.

Bazı kültürlerde bebeğin doğum tarihi, ad bulma sürecinin merkezinde yer alıyor. Örneğin bebeğinizin doğacağı tarihte yaşanacak olay (ay tutulması, güneş tutulması) veya o yıl gerçekleşen olaylar veya bayramlar, bunları düşünerek bebeğinize isim verebilirsiniz. Örneğin 10 kasımda doğan bir bebeğe ATA ismi vermek gibi.

İster kültürel öneme sahip olsun ister sadece okunuşu hoşunuza gitsin, ad bulma konusunda keşfedilecek birçok fikir mevcut. Gerçekten benzersiz bir isim bulmak isterseniz ve karar vermekte zorlanıyorsanız, size yardım etmek için buradayız. Bebeğinizin doğacağı ya da doğduğu tarihi yorumlar sayfasından bize yazarsanız, bu konuda size özel önerilerimizi en kısa zamanda tarafınıza ulaştıracağız.

Güncel Konular

Leave a Comment