Şifalı Dualar

Şifalı Dualar

Şifalı dualar; Değerli okuyucu! Öncelikle seni buraya getiren derdine, en kısa zamanda şifa bulmanı diliyorum. Rabbim derdine derman olsun. Değerli okuyucu, hangi dine mensup olursak olalım dua, elimizden gelen her şeyi yaptıktan sonra, dileğimizin kabulü, derdimizin dermanı için yaratıcıdan yardım istemektir. Sınava girecek bir öğrencinin hiç ders çalışmadan yalnızca dualardan medet umarak başarıya ulaşacağını düşünmesi, onu en büyük başarısızlığa götürür. Umutsuzluğa düştüğümüz anda dualara sarılarak manevi huzur bulup, onların iyileştirici gücünden faydalanmak isteyebiliriz. Ne var ki bir hastaya, bir hastalığa şifa ararken, her şeyden önce tıbbi tedaviyi ihmal etmemek gerekir. Sınava girecek bir öğrencinin hiç ders çalışmadan yalnızca dualardan medet umarak başarıya ulaşacağını düşünmesi, onu en büyük başarısızlığa götürür. Duanın tesirine olan inancımız bizi yanlış yollara saptırmamalı. Unutmayalım! En etkili dua, elimizdeki imkanları en doğru şekilde, en doğru zamanda kullandıktan sonra, dileklerimize ulaşma çabasıyla kalpten edilen duadır.

Şifalı Dualar ve Ayetler

“Yâ eyyuhân nâsu kad câetkum mev’ızatun min rabbikum ve şifâun limâ fîs sudûri ve huden ve rahmetun lil mu’minîn. (mu’minîne)”
(Yunus Suresi, 57. Ayet)

Anlamı: “Ey insanlar! İşte size Rabbiniz’den bir öğüt, kalplere bir şifâ ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet (olan Kur’ân) geldi.”

“Summe kulî min kullis semerâti feslukî subule rabbiki zululen, yahrucu min butûnihâ şarâbun muhtelifun elvânuhu fîhi şifâun lin nâs(nâsi), inne fî zâlike le âyeten li kavmin yetefekkerûn. (yetefekkerûne)”
(Nahl Suresi, 69. Ayet)

Anlamı: “Sonra meyvelerin hepsinden ye de Rabbinin sana kolaylaştırdığı (yaylım) yollarına gir.” Onların karınlarından çeşitli renklerde bal çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Şüphesiz bunda düşünen bir (toplum) için bir ibret vardır.”

“Ve nunezzilu minel kur’âni mâ huve şifâun ve rahmetun lil mu’minîne ve lâ yezîduz zâlimîne illâ hasârâ. (hasâran)”
(İsrâ Suresi, 82. Ayet)

Anlamı: “Biz Kur’an’dan, mü’minler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Zalimlerin ise Kur’an, ancak zararını artırır.”

“Ve izâ maridtu fe huve yeşfîni.”
(Şuarâ Suresi, 80. Ayet)

Anlamı: “Hastalandığımda da O bana şifa verir.”

“Ve lev cealnâhu kur’ânen a’cemiyyen le kâlû lev lâ fussilet âyâtuhu, e a’cemiyyun ve arabîyyun, kul huve lillezîne âmenû huden ve şifâun, vellezîne lâ yu’minûne fî âzânihim vakrun ve huve aleyhim amâ(amen), ulâike yunâdevne min mekânin baîd. (baîdin)”
(Fussilet Suresi, 44. Ayet)

Anlamı: “Eğer biz onu başka dilde bir Kur’an yapsaydık onlar mutlaka, “Onun âyetleri genişçe açıklanmalı değil miydi? Başka dilde bir kitap ve Arap bir peygamber öyle mi?” derlerdi. De ki: “O, inananlar için bir hidayet ve şifâdır. İnanmayanların kulaklarında bir ağırlık vardır ve Kur’an onlara kapalı ve anlaşılmaz gelir. (Sanki) onlara uzak bir yerden sesleniliyor (da anlamıyorlar).”

En Etkili Şifa Duaları

“Bismillahi turbetu ardina ve rîkatu ba’dina yüşfe sakimuna bi-izni rabbina.”
Anlamı: Allah’ın adıyla duâya başlarım. Bizim yerimizin toprağı ve birimizin tükrüğü vesilesiyle Allah’ın izniyle hastamız şifâ bulur.

“Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin tıbbi’l-ku­lû­­bi ve devâihâ ve âfiyeti’l-ebdâni ve şifâihâ ve nûri’l-eb­sâri ve diyâihâ ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim.”

Anlamı: Ey Allah’ım! kalplerin tabîbi ve devası, vücutların şifâsı, gözlerin nûru ve ziyâsı olan Muhammed’e, âline ve ashâbına salât ve selâm eyle.

Hastalık İçin Şifa Duası

“Allahümme Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekamen.”
Anlamı: Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiçbir hastalık bırakmasın.

“Bismillahi arkıyke min kulli şeyin yu’zike min şerri kulli nefsin ev aynin hasidin, Allahu yeşfike bismillahi arkıyke.”
Anlamı: Allah’ın ismiyle seni rahatsız eden her şeyden sana okurum. Her nefsin veya hasetçi her gözün şerrinden Allah sana şifâ versin. Allah’ın adıyla sana okurum.

Bismillahi Allahümme dâvini bi devaike veşfini bi şifaike ve ağnini bi fadlike ammen sivâk vahzer anni ezake.”
Anlamı: Allah’ın ismiyle. Ey Rabbim! Beni kendi devân ile tedavi et, bana kendi şifân ile şifâ ver ve beni kendi fazlınla Senden başkalarından müstağni kıl ve beni ezalardan uzak tut.

“Bismillahirrahmanirrahim .Bismillahi ergikellahu yeşfike,ezhibil be’se Rebben nasi ve eşfi, enteşşafi,La şifae illa ,şifaüke,şifaen la yügadiru segamen amine birahmetike ya erhamerrahimin.Min külli şey’in yu’zike ve min külli aynin ve hasidin, Allahu yeşfik. Amin.”
Anlamı: Ey Allahım (c.c.) Hamdın Sana Mahsus olması ve Senden başka İlah olmaması hürmetine tüm şifa bekleyen hasta kullarına dertli kullarına Hüsn-ü Hatime ve Şafi İsminle Şifalar ihsan eyle.. Sen Rahman ve Rahimsin. Biz kullarına Rahmetinle Muamele eyle. Habibin Muhammed Mustafa (s.a.v.)‘i vesile kılarak sana niyaz ediyoruz Dualarımıza icabet eyle. Ey Zülcelal vel İkram Hayy ve Kayyum Olan Allahım (c.c.). Amin

“Euzu bi izettillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu.”
Anlamı: Hissettiğim bu hastalığın şerrinden Allah’ın izzetine ve kudretine sığınırım.

“Es-elullahil-azime rabbel arşil aziim en yeşfiyeke.”
Anlamı: Büyük Allah’tan, büyük Arş’ın Rabbi Allah’tan sana şifâ vermesini istiyorum!

“Allâhümme innî es’elükel-‘afve vel-‘âfiyete fîd-dünyâ vel-âhırah.”
Anlamı: Allah’ım! Senden dünya ve ahirette af, sağlık, sıhhat ve nimet istiyorum.

Allah’ım bize dermansız dert verme, bizleri iyilikten, hoşgörüden uzaklaştırma, bize başarma azmi ver, yavrularımızı koru onlara akıl ihsan eyle, bizleri kötülüklerden şerden uzak tut, düşmanlarımıza fırsat verme, ülkemizi, bayrağımızı ilelebet korumamızı bize nasip et tüm hastalarımıza şifa ver onlara bu dünyada dermansız dert verme Allah’ım. Tüm ölmüşlerimizin günahlarını affet bizlere de bu dünyada doğru olmayı ihsan et. Amin

Şifa Duası Dinle

Videolarımız hazırlık aşamasındadır, çok yakında youtube da izleyebilirsiniz.

Güncel Konular

Leave a Comment